×

აეროპორტები, საფოსტო ტერმინალები, სუპერმარკეტების სალარო აპარატები

ჩვენი გაგვაჩნია ლენტების და ბრტყელი ღვედების სპექტრი, რომლიც დამზადებულია მაღალი ტემპერატურა და ცეცხლმედეგობის მქონე მასალებისაგან სპეციალურად აეროპორტების ტერმინალებისატვის. ჩვენ ლენტებს ახასიათებს მარალი ცვეთამედეგობა რაც ახანგრძლივებს მათი ექსპლუატაციის ვადას.